Pedagogical Partnership as a Factor of Enrichment of Physical Culture of Junior Schoolchildren by Innovative TechnologiesSergey Kornienko1Abstract: The article reveals the features of pedagogical school for parents in primary school as an innovative form of pedagogical education of parents to ensure that they acquire the necessary and sufficient knowledge, skills and abilities to lead a healthy lifestyle in the family. The topics are substantiated and the forms of conducting classes in each class of primary school are proposed, which have been successfully tested for ten years in the secondary school of I-III grades № 17 of the city of Ternopil.

Keywords: pedagogical school; junior schoolchildren; Elementary School; parents of primary school students; pedagogical education of parents

Сімя, родина – один із головних виховних інститутів, значення якого у формуванні особистості дитини важко переоцінити. Саме родина вводить людину у світ соціальних стосунків; є тією вічною цінністю, що створює порівняно незалежне від соціальних катаклізмів середовище, атмосферу психологічної захищеності. Вона допомагає долати життєві випробування, дає реальну підтримку, вселяє віру у власні сили і краще майбутнє.

Тому сучасна родина стає головною ланкою у вихованні дитини. Сімя має забезпечити дитині достатні матеріальні та педагогічні умови для інтелектуального, фізичного, морального й духовного розвитку.

Відповідальність батьків за виховання дітей посилюється у контексті Концепції Нової української школи. Згідно з цією Концепцією формула Нової школи охоплює девять ключових компонентів, чільне місце серед яких посідає педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками як рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Зазначається, що школа сприятиме збагаченню батьків знаннями “про стадії розвитку дитини, ефективні способи виховання… сильних сторін характеру і чеснот залежно від її індивідуальних особливостей” (p. 8; 14).

Успішне виконання сімєю провідних функцій залежить від багатьох чинників, одним із домінуючих серед яких визнано належний рівень педагогічної культури дорослих членів родини.

Зазначимо, що проблема педагогізації батьків молодших школярів розглядалася дослідниками аспектно, зокрема: форми роботи вчителя з батьками розкриті у дослідженнях Т. Волікової та Р. Капралової (p. 2; 3); особливості організації виховної роботи в початковій школі проаналізовані О. Матвієнко, С. Довбенко, І. Червінською та ін. (p. 7; 15); робота з батьками молодших школярів – предмет наукового пошуку Т. Алексєєнко, О. Докукіної, С. Корнієнко, Н. Стрєльнікової, В. Постового, Н. Урбанської, П. Щербань та ін. (p. 5; 6; 11); зміст виховання у початковій школі репрезентовано у відповідних нормативних документах (p. 8; 9; 10; 11); виховний потенціал початкової освіти проаналізований О. Савченко (p. 12); концептуальні засади особистісно орієнтованого виховання як оновленої парадигми представлені І. Бехом (p. 1); сутність і шляхи організації оздоровчої функції школи методологічно окреслено у концепціі 12 – річної загальної середньої освіти (2000, p. 10).

Мета статті: розкрити зміст та методику проведення занять педагогічної школи для батьків молодших школярів як важливої форми педагогічної просвіти батьків з набуття системи необхідних знань, умінь і навичок з організації здорового способу життя в умовах родини.

Педагогічну культуру батьків трактуємо як накопичений людством досвід виховання дітей у сімї, який, позитивно впливаючи на стиль сімейного життя, є основою власне педагогічної діяльності батька й матері, допомагає їм уникати традиційних помилок і знаходити правильний вихід із нестандартних ситуацій.

На прикладі декількох поколінь вихованців В. Сухомлинський дійшов до глибокого переконання, що успіх у вихованні взагалі і фізичному зокрема можна досягнути тільки спільними зусиллями сімї, школи і громадськості. Відводячи особливе місце методиці керівництва сімейним вихованням у роботі “Розмова з молодим директором”, він писав, що “... цю роботу колектив вважає найбільш потрібною, найважливішою серед усіх інших справ. Ми взагалі нічого не досягнули б, якби не працювали з батьками” (4, p. 618).

Ураховуючи сучасний стан соціально-педагогічних умов виховання культури здоровя дітей у родині, організації підвищення педагогічної культури батьків, ми розробили здоровязберігаючу технологію педагогічної школи для батьків молодших школярів “Здоровя дитини: родинні обереги”.

Мета пропонованої педагогічної школи — допомогти родині освоїти першооснови валеологічної культури, осягнути засади української народної педагогіки, яка еволюційним шляхом виробила оригінальні форми і методи впливу на особистість дитини, в тому числі у формуванні здорового способу життя, щоб забезпечити поетапне безперервне набуття батьками системи необхідних та достатніх знань, умінь й навичок для проведення здорового способу життя в умовах родини.

Беручи до уваги освітній рівень сучасних батьків, у навчально-тематичний план пропонованої технології можна вносити корективи відповідно до бажання батьківської аудиторії і до актуальних завдань, які будуть вирішуватись родиною і школою на конкретному етапі. Для цього радимо провести попереднє анкетування батьків. Це дасть можливість визначити педагогічно доцільний зміст, обрати актуальні методи та ефективні форми занять.

При визначенні змістово-методичного наповнення занять у педагогічній школі організаторам необхідно враховувати загальну підготовку і соціально-педагогічний досвід слухачів, особливості сімей, національні традиції, умови міста, села тощо.

Виклад теоретичних занять (лекцій чи бесід) важливо підкріплювати прикладами з досвіду здорового способу в окремих родинах, конкретними порадами, рекомендаціями, памятками. Заняття можуть проводитись як лекції, уроки, педагогічні практикуми, семінари, прес-конференції, диспути, круглі столи тощо. На цих практичних заняттях батьків потрібно навчити технології організації здорового способу життя в сімї. Після вивчення кожної теми рекомендуємо давати слухачам домашні завдання, які повинні сприяти більш глибокому вивченню матеріалу, спонукати їх до спільної спортивно-оздоровчої діяльності з дітьми. Крім того, тематика занять педагогічної школи має бути максимально наближена до тематики покласних батьківських зборів і родинних виховних заходів тощо. Це дасть можливість класоводам неодноразово повертатись до тієї самої теми, щоб на матеріалі життєдіяльності конкретного класного колективу забезпечити методичний супровід успішної реалізації здорового способу життя дітей у сімї.

У процесі занять зі слухачами необхідно також практикувати вироблення у них конкретних педагогічних умінь і навичок створення родинного середовища, яке сприяло б здоровому способу життя дитини; стимулювати переконання у перевагах проведення активного дозвілля як фактора зміцнення здоровя та покращення психічного і фізичного самопочуття малюка; вчити мистецтва доброзичливої і оптимістичної взаємодії з дітьми, аналізу та самоаналізу родинної атмосфери, організації всього способу життя родини, який би позитивно впливав на фізичне вдосконалення і самовдосконалення дитини.

Дбаючи про посилення прогностичних функцій запропонованої технології і її особистісну зорієнтованість, ми виділили у навчально-тематичному плані блок “Результати, що прогнозуються”. Це сприятиме: ефективності аналізу емпіричного матеріалу кожної теми занять; збагаченню інформацією про основні фактори збереження і зміцнення здоровя; розширенню знань про відпочинок як необхідну умову боротьби із втомою, його види; вихованню переконань у потребі й цінності спільного активного відпочинку на свіжому повітрі дітей з батьками або старшими членами родини.

Заняття педагогічної школи розраховані на весь період навчання дитини в початковій школі і мають проводитись у чітко визначений час. У змісті занять особливий акцент радимо робити на надбаннях слухачами знань з етнопедагогіки як живого джерела, яке здатне задовольнити прагнення батьків навчитися організації здорового способу життя дітей в українських сімях, перевірені досвідом багатьох поколінь.

Пропонуємо таку тематику педагогічної школи для батьків “Здоровя дитини: родинні обереги”.

Запропонована нами тематика педагогічної школи для батьків Здоровя дитини: родинні обереги” була апробована у продовж десяти років у загальноосвітній школі IIII ступенів №17 міста Тернополя і засвідчила свою ефективність.

Таким чином педагогічної школи для батьків Здоровя дитини: родинні обереги” розглядається як важлива форма педагогічної просвіти батьків у формуванні здорового способу життя і забезпеченні поетапного і безперервного набуття батьками системи необхідних та достатніх знань, умінь і навичок для проведення здорового способу життя в умовах родини.References

***(1997). Сім’я і діти: Програма родинно – національного виховання та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків/Family and children: The program of the native - national vikhovannya and the initial thematic plan of pedagogical education of Batkiv. Кол. авт.; Заг. ред. В.Г. Постового. – К.: ІЗМН, p. 56.

***(2000) Проект Концепции струкруры и содержания общего среднего образования/Draft Concept of the structure and content of general secondary education (В 12 летней школе). Информатика и образование. –. №1, pp. 19– 26.

***(2010). Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України/ The main guidelines for the education of students in grades 1-12 of secondary schools in Ukraine. Програма. Навчальна книга – Богдан/Textbook, p. 80.

Бех І, Д. (2008). Виховання особистості : підручник/Personality education: a textbook. І. Д. Бех. – К. : Либідь, p. 848.

Воликова, Т. В. (1979). Учитель и семья/Teacher and family. Т. В. Воликова. – М.: Просвещение, p. 127.

Капралова, Р. М. (1980). Работа классного руководителя с родителями/Homeroom teacher work with parents. Р. М. Капралова. – М.: Просвещение, p. 190.

Кирпичев В. И. (2002). Физиология и гигиена младшего школьника: Пособие для учителя/ Physiology and Hygiene of Primary Schoolchildren: A Teacher's Guide. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, p. 144.

Корнієнко С. М. (2016). Родинні виховні заходи/Family educational activities. С. М. Корнієнко. – Тернопіль, p. 80.

Корнієнко С. М. (2019). Батьківські збори у початковій школі/Parent meeting in primary school. С. М. Корнієнко, Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, p. 167.

Корнієнко С. Педагогічне партнерство як чинник збагачення фізичної культури молодших школярів за інноваційними технологіями/ Pedagogical partnership as a factor of enrichment of physical culture of junior schoolchildren by innovative technologies.

Матвієнко О. В. (2006). Виховання молдших школярів: теорія і технологія/Education of junior schoolchildren: theory and technology. О. В. Матвієнко. – К. : ВД “Стилос”, p. 543.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи/ New Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Савченко О. Я. (2009). Виховний потенціал початкової освіти/Educational potential of primary education. О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К.: Богданова А. М., p. 226.

Сухомлинський В.О. (1976). Як спонукати до самовиховання у фізичній культурі/How to encourage self-education in physical culture. Вибр. тв.: У 5 – т. – К.: Рад. школа. – Т. 2, pp. 618 – 620.

Урбанская Н. О. (1986). Работа с родителями младших школьников/Work with parents of primary school children. Н. О. Урбанская. – М.: Просвещение, p. 192.

Червінська І. (2012). Теоретико-методичні засади виховної роботи в початковій школі/Theoretical and methodological principles of educational work in primary school. І. Червінська, С. Довбенко. – Івано-Франківськ : вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, p. 515.


1 Associate Professor, PhD, Candidate of Pedagogical Sciences, Ternopil National, Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University, Ternopil, Ukraine, Address: Ternopil, Ukraine, Corresponding author: kornienko_sergej@mail.ru.