The Content of the Education of Future Music Teachers in Ukraine and the Prc on the Principles of Integration

Authors

  • Zhang Yang Izmail State University of Humanities

Keywords:

content of education; future music teachers; principals of integration; standard of education

Abstract

The article provides a comparative analysis of the training of future music teachers in the modern conditions of standardization of the content of school art education in Ukraine and the People's Republic of China, the leading role of the integrated principle of education in the modern conditions of standardization of education in Ukraine and the People's Republic of China is determined, the main elements of the content of the education of future music teachers based on the principles of integration are outlined, the main stages of its formation are defined; the main methods of implementing the content of education are proposed (showing, artistic practice, execution of sketches, sketching of an artistic work, variable development of artistic material, demonstration of artistic works, artistic illustration, etc.); the pedagogical conditions for improving the implementation of the content of the education of future music teachers based on the principles of integration were revealed.

References

Bezemchuk, L., & Fomin, V. (2021). Formation of Integration and Pedagogical Skills of the Future Teacher of Music Art in the Conditions Master’s Degree. Professional Art Education, 2(1), 12–19. https://doi.org/10.34142/270 91805.2021.2.01.02 [in Ukrainian].

Van, Tao. (2021). Vykhovannia profesionaliv muzychnoi osvity v koledzhakh i universytetakh za bazovoiu hramotnistiu [Education of professional music education in colleges and universities according to basic literacy]. Daguan, 11, 121-122 [in Ukrainian]/Derzhavni standarty. (2019). Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [State standards. Ministry of Education and Science of Ukraine]. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti [in Ukrainian]

Lozova, V., &Trotsko, H. (2002). Teoretychni osnovy vykhovannya i navchannya.[ Theoretical foundations of education and teaching]. Navchalʹnyy posibnyk. Kharkiv: OVS, 400. https://studfile.net/preview/5512546/ [in Ukrainian]/

Li Sinʹtsze (2022). Formuvannya profesiyno oriyentovanoho estetychnoho smaku u maybutnikh vchyteliv muzyky v systemi pedahohichnoyi osvity KNR. [Formation of a professionally oriented aesthetic taste in future music teachers in the pedagogical education system of the People’s Republic of China]. Kharkivsʹkyy natsionalʹnyypedahohichnyy universytet imeni H. S. Skovorody, 253 [in Ukrainian].

Masol, L. M. (2020). Intehratyvni tekhnolohiyi formuvannya predmetnykh kompetentnostey uchniv pochatkovykh klasiv u protsesi navchannya intehrovanoho kursu «Mystetstvo» [Integrative technologies for the formation of subject competencies of primary school students in the process of teaching the integrated course «Art»]. Mystetstvo ta osvita, №2 (96). https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-2-2-9 [in Ukrainian]/

Orlov, V. (2003). Profesiyne stanovlennya vchyteliv mystetsʹkykh dystsyplin. [Professional development of art teachers discipline]. Naukova dumka. 262 [in Ukrainian].

Otych, O. (2008). Pedahohika mystetstva. Sutnistʹ ta mistse v systemi nauk pro osvitu. [Art pedagogy. Essence and place in the system of educational sciences]. Mystetstvo ta osvita. 2 (48). 13-17. https://lib.iitta.gov.ua/706489/1/%D0%9E%D1%82%D0%B8%D1%87%20%D0%9E [in Ukrainian].

Padalka, H. (2008). Pedahohika mystetstva. [Art pedagogy]. Osvita Ukrayiny. 274. https://studfile.net/preview/5191220/ [in Ukrainian].

Pedahohichna maysternistʹ (2004). [Pedagogical skill]. Pidruchnyk za red. I. A. Zyazyuna. Vyshcha shkola. 422 [in Ukrainian].

Sokolova, A., Fomin, V., Tkachenko, M., Vasylieva, O., Parfentieva, I., & Martynenko, I. (2022). Professionally Oriented Tasks in the System of Professional Training of Musical Art Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 257-267.

《义务教育艺术课程标准(2022 年版)》相关内容研读 (Doslidzhennya zmistu Standartu obovʺyazkovoyi navchalʹnoyi prohramy z mystetstva). Wang Anguo Huayin Network. https://www.huain.com/article/other/2022/0810/1145 html [in China].

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Yang, Z. (2023). The Content of the Education of Future Music Teachers in Ukraine and the Prc on the Principles of Integration. Journal of Danubian Studies and Research, 13(2), 35–42. Retrieved from https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/2518

Issue

Section

Local Communities-Diachrony and Synchrony