Population of Kosovo during 16th – 17th Centuries

  • Luan Tetaj Institute of History
Keywords: Ottoman Empire; Kosova; Population; Prizren; Prishtina

Abstract

The research paper is focused on the population status during the first centuries of Ottoman
ruling in Kosovo. Archaeological, historical, linguistic and folklore data scientifically argue on the
lineage of the Illyrian-Albanian during ancient times, the early Middle Ages in the territory of Kosovo,
on the presence and predominance of the Albanian population during the Ottoman occupation between
15th -17th centuries. Opinions of Albanian and foreign historiography objectively and scientifically
confirm the life continuation of Kosovo people in the areas where they live today.

Author Biography

Luan Tetaj, Institute of History

Assistant Professor, PhD

References

Çelebiu, E. (2008). në Shqipëri dhe në viset fqinje: Kosovë, Mal i Zi, Ohër/In Switzerland and in the
following areas: Kosovo, Mal and Zi, Ohio. Tirane.
Drançolli, J. (1994). Popullsia shqiptare e Kosovës dhe trojeve etnike të tjera në Ish-Jugosllavi gjatë
shekujve XI-XVII/Kosovo Albanian population and other ethnic territories in the former Yugoslavia
during the XI-XVII centuries. Shkencave Historike/ Historical Sciences, p. 70.
Duka, F. (1996). Etnia shqiptare dhe procesi i islamizimit në Kosovë shekulli XV-XVIII. Çështja e
Kosovës një problem historik dhe aktual/ Albanian ethnicity and the process of Islamization in Kosovo
XV-XVIII century. The issue of Kosovo is a historical and current problem. Tiranë.
Handžić, A. (1969). Nekoliko vjesti o Arbanasima na Kosovu i Metohiji sredinom XV Vijeka/ Albanian
ethnicity and the process of Islamization in Kosovo XV-XVIII century. The issue of Kosovo is a
historical and current problem. Priština: Simpozijum o Skenderbegu, Instituti albanologjik i Prishtinës.
Malcolm, N. (1999). Kosova një Histori e shkurtër/Kosovo a Short History. New York: Harper
Perennial.
Pulaha, S. (1972). Të dhënat onomastike mbi elementin shqiptar të krahinave të Shkodrës në fund të
shekullit XV/ Onomastic data on the Albanian element of the provinces of Shkodra at the end of the
XV century. Studime Historike/Historical Studies, p. 195.
Pulaha, S. (1974). Defteri i Regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485/ Shkodra sanjak
registration book from 1485. Tiranë.
Pulaha, S. (1974). Krahinat verilindore të Sanxhakut të Dukagjinit-Hasi dhe popullsia e tyre ne gjysmën
e dytë të shekullit XVI/ Northeastern provinces of Sandzak of Dukagjini-Hasi and their population in
the second half of the XVI century. Shkencave Historike/ Historical Sciences, pp. 185-186.
Pulaha, S. (1984). Popullsia shqiptare e Kosovës/ Kosovo Albanian population. Tirane: Shtepia
Botuese 8 Nentori.
Pulaha, S. (1990). Mbi pranin e shqiptarëve në Kosovë gjatë shekujve XIV-XVII. E vërteta mbi Kosovën
dhe shqiptaret në Jugosllavi/ On the presence of Albanians in Kosovo during the XIV-XVII centuries.
The truth about Kosovo and the Albanians in Yugoslavia. Tiranë.
Rexha, I. (2005). Onomastika mesjetare arbane në arealin e Dardanisë/ Medieval arbane onomastics
in the area of Dardania. Prishtinë.
Tërnava, M. (1995). Popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV – XV/ The population of Kosovo during
the XIV - XV centuries. Prishtinë.
Zamputi, I. (1963). Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore e të Mesme në shekullin XVII, Volume
I & II (1610-1634)/ Reports on the situation of Northern and Central Albania in the XVII century,
Volume I & II (1610-1634). Tirane.
Zamputi, I. & Pulaha, S. (1990). Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, Volume
IV (1675-1699)/ Documents of the XVI-XVII centuries for the history of Albania, Volume IV (1675-
1699. Tirane.
Published
2020-08-19
Section
Local Communities-Diachrony and Synchrony