Integrated Strategic Communication (ISC) in Romanian Organizations

Authors

  • Cornelia Elena Tureac
  • Doinita Popa
  • Manuela Carmen Panaitescu

Keywords:

communication; strategy; integrated models; education

Abstract

In the last 10-15 years, we have witnessed remarkable technological changes and
particularly spectacular innovations, which have led to a complete change in the way business
develops, in the way communication changes or in the way we choose to live our lives. All these
changes have forced organizations to develop and improve their customer relationships and try to find
solutions to convey consistent messages in their interactions with all interested parties - the state and
local authorities, their own employees, suppliers, financial institutions - using a wide range of
integrated communication tools.

References

Agabria, M., (2008). Strategii de comunicare eficientă/Effective communication strategies. European
Institute.
Albu, G. (2008). Comunicarea interpersonală: Aspecte formative şi valenţe psihologice/Interpersonal
communication: Formative aspects and psychological valences. Iaşi: Editura Institutului European.
Baird, J. W. & Stull, J. B. (2005). Comunicarea în afaceri/ Business communication. Bucharest:
Comunicare.ro.
Balaban, D. C. (2009). Comunicarea mediatică/Media communication. Bucharest: Tritonic.
Bogathy, Z. (2004). Manual de psihologia muncii şi organizaţională/Handbook of work and
organizational psychology. Iaşi: Polirom.
Burduş, E.; Căprărescu, G.; Androniceanu, A. & Miles, M. (2003). Managementul schimbării
organizaţionale/Organizational change management. 2nd Ed. Bucharest: Editura Economică.
Cândea,R. & Cândea, D. (1996). Comunicarea managerială/Managerial communication. Bucharest:
Expert.
Сânԁеа, R. & Сânԁеа, D. (2006). Сοmunісаrеа mаnаgеrіаӏă. Сοnсерtе, ԁерrіnԁеrі, ѕtrаtеgіе/
Managerial communication. Concepts, skills, strategy. Bucharest: Εхреrt.
Chirică, S. (1996). Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie/
Organizational psychology. Models of diagnosis and intervention. Cluj-Napoca: Casa de Editură
şi Consultanţă “Studiul organizării”.
Dragoş, V. (2000). Tehnici de negociere şi comunicare/ Negotiation and communication techniques.
Bucharest: Expert.
Haineş, R. (2008). Tipuri şi tehnici de comunicare în organizaţii/ Types and techniques of
communication in organizations. Bucharest: Editura Universitară.
Κееnаn, Κ. (2007). Сum ѕă сοmunісі/ How to communicate. Bucharest: Rеntrοр & Ѕtаntοn.
Libaert, Th. (2009). Planul de comunicare, (partea a doua: realizarea planului de comunicare/
Communication plan (part two: implementation of the communication plan). Bucharest: Polirom.
Melnic, D. et. all. (2004). Caiet Metodic al profesorului metodist de la Casa corpului
didactic/Methodological notebook of the Methodist teacher from the Teaching Staff House.
Bucharest: Atelier Didactic.
Melnic, D. (2009). Comunicarea intra şi interinstituţională/ Intra-inter-institutional communication.
Bucharest: Atelier didactic.
Mucchielli, A. (2008). Comunicarea în instituţii şi organizaţii/ Communication in institutions and
organizations. Iaşi: Polirom.
Mucchielli, Al. (2005). Arta de a comunica/The art to communicate. Iași: Polirom.
Niculae, T., Gherghiţă, I. & Gherghiţă, D., (2006). Comunicarea organizaţională şi managementul
situaţiilor de criză/Organizational communication and crisis management. Bucharest: Editura Mira.
Rotaru, A. & Prodan, A. (1998). Managementul resurselor umane/ Human resources management.
Iași: Sedcom Libris.
Stanciu, S. & Ionescu, M. A. (2005). Cultură şi comportament organizaţional/ Culture and
organizational behavior. Bucharest: Comunicare.ro.
Sullivan, O.; Hartley, T.; Saunders, J.; Montgomery, D. & Fiske, M. (2001). Concepte fundamentale
din ştiinţele comunicării şi studiile culturale/ Fundamental concepts in communication sciences and
cultural studies. Iaşi: Editura Polirom.
Topita, M. (2004). Rolul comunicării în operaţionalizarea funcţiilor managementului organizaţiei/
The role of communication in the operationalization of the organization's management functions.
Bucharest: Editura Bibliotheca.
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială/Treaty on organizationalmanagerial
psychology. Vol.I. Iaşi: Polirom.
Zorlenţan, T.; Burduş, E. & Căprărescu, G. (1998). Managementul organizaţiei/Organization
management. Bucharest: Editura Economică.
Zorlenţan, T.; Burduş, E.; Căprărescu, G. (1996). Managementul organizaţiei/Managementul
organizaţiei, vol. 2, Bucharest: Holding Reporter.

Downloads

Published

2022-03-04

Issue

Section

Pedagogical Practices